Wybrane nowości w Grapher 20

Grapher 20 wprowadza wiele ulepszeń i rozszerzenia możliwości programu w wielu zakresach.Zmiany te poprawiają funkcjonalność i ergonomiczność programu. Poniżej zostały wymienione ważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 20 programu Grapher.


Wielokrotne przerywanie osi liczbowych

Przerywanie (łamanie) osi liczbowej to mechanizm, który funkcjonuje już od wersji 15 programu, w wersji 20 został on rozbudowany, umożliwiając wielokrotne przerywanie tej samej osi liczbowej. Rysunek poniżej pokazuje wykres "bąbelkowy" z dwukrotnie przerwaną osią liczbową zmiennej niezależnej.

Dwukrotnie przerwana oś zmiennej x dla wykresu "bąbelkowego"Relacje łączące osie liczbowe tej samej zmiennej lub różnych zmiennych

Mechanizm nazwany Link Axis pozwala ustanowić relację między osiami liczbowymi dla tej samej zmiennej lub różnych zmiennych. Zmienna niezależna x lub zmienna zależna y może mieć przypisaną więcej niż jedną oś liczbową z opisem skali (multiple axis). Jedna z osi w takim połączeniu może pełnić funkcję osi nadrzędnej i wprowadzone zmiany formatowania tej osi są przenoszone do osi podrzędnych. Mechanizm linkowania może być też ustanawiany między osiami różnych zmiennych. Dla osi podrzędnych można wskazać parametry, które mają być przenoszone z osi nadrzędnej. Rysunek poniżej pokazuje wykres, na którym widoczne są dwie osie zmiennej y, w tym przypadku zmienną tą jest temperatura. Oś nadrzędna wyskalowana jest w stopniach Celsjusza, a podrzędna w stopniach Fahrenheita. Wystarczy modyfikować parametry osi wyskalowanej w stopniach Celsjusza, aby parametry drugiej osi zmieniały się automatycznie.

Definiowanie relacji między osiami liczbowymiPodrzędne znaczniki osi liczbowej dla skali logarytmicznej

W wersjach wcześniejszych dla skali logarytmicznej dopuszczony był tylko podział na 10 części fragmentu osi między głównymi znacznikami. Teraz użytkownik ma większą dowolność w wyborze gęstości występowania podrzędnych znaczników osi liczbowej dla skali logarytmicznej.

Znaczniki podrzędne osi w skali logarytmicznejZwiększenie precyzji ustawiania położenia etykiet opisu osi liczbowej

Etykiety znaczników na osiach liczbowych mogą być bardziej precyzyjnie umieszczane. Wprowadzenie parametrów Offset X i Offset Y dla etykiet opisu osi pozwala z większą dokładnością kontrolować ich położenie. Precyzja w edycji położenia etykiet widoczna jest na rysunku powyżej, gdzie pokazano etykiety dla osi w skali logarytmicznej.Histogram kumulowany i wersja sąsiadujących słupków histogramu

Idea kumulowanych wykresów słupkowych została zastosowana do wykresu histogramu. Podobnie jak dla wykresów słupkowych można teraz tworzyć wykresy wielu histogramów w układzie skumulowanym lub sąsiadującym. Wykresy tego typu dają większe możliwości w zakresie porównywania przebiegów analizowanych zjawisk.

Histogram kumulowany i sąsiadującyRozbudowana edycja klas dla wykresu Class Scatter Plot

Edycja klas dla wykresów typu Class Scatter Plot została rozbudowana o dodatkowe opcje. W oknie Edit Classes można wprowadzać niestandardowe nazwy klas, zmieniać ich kolejność, dodawać nowe klasy i usuwać istniejące, a przycisk Reset Names pozwala przywrócić domyślne atrybuty klas.

Nowe opcje edycjji klas
Okno edycji klasReorganizacja dostępu do edycji legend dla różnych wykresów

Parametry edycji legendy dla rysunku zostały usunięte z managera własności i zostały umieszczone na wstążce narzędziowej. Obok narzędzi Graph Legend i Multi-Graph Legend wprowadzona została procedura Plot Legend. Jedna procedura, która pozwala dodawać legendy specyficzne dla typu wykresu.

Opcje edycji legendy na wstążce narzędziowejAtrybut przeźroczystości na wykresach 3D

Wykresy 3D mogą mieć znacznie poprawioną jakość dzięki wprowadzeniu atrybutu przeźroczystości dla obiektów. Można użyć wszystkich parametrów kontrolujących skalę kolorów dla wykresu, włącznie z atrybutami przeźroczystości. Przeźroczystość może być kontrolowana dla wszystkich wykresów 3D.

Atrybut przeźroczystości na wykresach 3DRozbudowa w zakresie powielania stron projektu i obiektów na stronach

Górny wiersz zakładek nad polem roboczym edycji projektu wyświetla otwarte w programie pliki, które mogą być realizowanymi projektami lub arkuszami danych. Podobny wiersz zakładek znajduje się poniżej pola roboczego, ale tutaj symbolizują one niezależne strony projektu. W wersji 20 dodana została procedura powielenia strony projektu z całą jej zawartością.

Podobnie dzięki opcji Duplicate na wstążce Home w sekcji Clipboard można powielić dowolny obiekt znajdujący się w projekcie, cały rysunek, sam wykres, osie liczbowe, czy dowolny obiekt tekstowy lub prosty obiekt graficzny dodany do projektu.

Parametr Apply to subsequent plots of the same graph type ułatwia wklejanie wykresów do istniejących rysunków, gdyż pozwala zastosować raz ustalone parametry osi liczbowych do wszystkich wklejanych wykresów tego samego typu. Uwalnia to od konieczności edycji parametrów osi przy wklejaniu każdego następnego wykresu.Inne zmiany i ulepszenia

Wśród innych wprowadzonych zmian są między innymi: definiowanie koloru symboli i stylu ich linii brzegowej w kolumnie arkusza danych, wprowadzenie możliwości definiowania krzywej lub równania dla wyliczania przedziałów ufności, dodanie możliwości definiowania niestandardowej krzywej dopasowania i wiele innych.
Zapraszamy też na strony producenta: What’s new in Grapher?