Podręcznik w języku polskim
 • Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika.
  ISBN: 978-83-939088-5-1
  Autorzy: Zbigniew Galon
  Rok wydania: 2023
  Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.
  Stron: 558
GRAPHER Podręcznik użytkownika.
Podręcznik, który oddajemy w ręce użytkowników programu GRAPHER jest wznowieniem poprzednich wydań poświęconych temu programowi i aktualizacją w związku ze zmianami wersji programu. Celem, jaki nam przyświecał, było przekazanie czytelnikowi materiału pozwalającego na zapoznanie się z możliwościami programu w zakresie tworzenia wykresów i edycji ich parametrów. Podręcznik zawiera przegląd większości procedur oferowanych przez program i zakłada umiejętność poruszania się użytkownika po aplikacjach środowiska Windows.

Podręcznik został opracowany do wersji 20 programu, ale mogą z niego korzystać użytkownicy starszych wersji, uwzględniając fakt, że niektóre opcje programu są w starszych wersjach niedostępne lub ulokowane na innych pozycjach wstążki narzędziowej. Wykresy zamieszczone w podręczniku wykonane są w różnej konwencji stylistyczne i niejednokrotnie różnej od aktualnej domyślnej konwencji programu. Jest to manewr zamierzony, aby pokazać, że każdy element rysunku może być edytowany przez użytkownika, a parametry domyślne obiektów mogą być modyfikowane.

W kolejnych rozdziałach omówione zostały etapy pracy z programem. Omówiono elementy interfejsu użytkownika, okna edycji wykresów i okno arkusza danych, zaprezentowano możliwości w zakresie operacji w arkuszu danych oraz rolę managera obiektów w pracy z programem. Obszernie omówiono zagadnienia związane z tworzeniem wykresów 2D i 3D oraz edycją ich parametrów. Zaprezentowano takie unikalne cechy programu jak wykresy z wielokrotnymi osiami liczbowymi, mechanizm przerywania osi liczbowych w wielu miejscach, definiowanie relacji między osiami liczbowymi, generowanie krzywych dopasowania, edytowanie struktury dwuwymiarowej wzorów matematycznych stanowiących opisy wykresów czy wielowarstwowe prezentacje 3D.

Rysunki i tabele w tekście niniejszego podręcznika są numerowane, aby ułatwić odwołania do nich z różnych fragmentów opracowania. Numeracja, jako pierwszy człon zawiera numer rozdziału, po którym następuje kolejny numer rysunku lub tabeli w danym rozdziale. Wiele procedur programu jest wielokrotnie wykorzystywanych w różnych miejscach i w różnym kontekście. Parametry wykresów zgromadzone na zakładkach okien dialogowych edycji ich wyglądu wielokrotnie powielają się dla różnych wykresów. W podręczniku przyjęto zasadę, że w trakcie prezentacji określonego wykresu nie jest powtarzany opis wcześniej omówionych parametrów. Czynione są odwołania do wcześniejszych fragmentów książki, a w danym miejscu omawiane są tylko zmiany w stosunku do poprzedniego opisu. Taka sytuacja ma szczególnie miejsce, gdy omawiana jest edycja np. parametrów obiektów liniowych, co ma miejsce przy każdym wykresie lub gdy omawiane są wykresy 3D typu XYY, które mają bardzo wiele cech wspólnych z wykresami 2D.

W związku z uwagą powyżej podręcznik prezentuje w rozdziale 4.11 procedury standardowe do edycji podstawowych parametrów obiektów na rysunkach, które są wielokrotnie wykorzystywane przy tworzeniu praktycznie każdego wykresu. Rozdział 8, omawiając tworzenie wykresów, prezentuje wszystkie rodzaje osi liczbowych i ich parametry, gdyż powielają się one w większości wykresów. Rozdziały 10 i 11 prezentują cały zestaw wykresów 2D i 3D. Zawsze na wstępie każdego podrozdziału prezentowane są te grupy parametrów, które następnie powielają się w różnych rodzajach wykresów, gdzie nie są już omawiane. Rozdziały omawiające określone rodzaje wykresów zawierają już tylko omówienie tych parametrów, które są specyficzne dla danego rodzaju wykresu. Projektem w niniejszym podręczniku będzie nazywana tworzona w środowisku programu prezentacja danych w formie wykresów. Często zamiennie będzie używany termin rysunek lub wykres, ale wtedy, gdy będzie to jednoznaczne. Projekt może składać się z wielu wykresów i wtedy użycie terminu wykres nie może odnosić się do całości. Rozróżnienie pojęć wykres, rysunek i projekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tworzenia legendy i będzie przedmiotem rozdziału 9.10.

W treści niniejszego podręcznika przyjęto określoną konwencję wyróżniania słów. Wszelkie elementy występujące w interfejsie użytkownika pisane są czcionką pogrubioną, w oryginalnym brzmieniu. Dotyczy to wszelkich tekstów na wstążce narzędziowej programu i w oknach dialogowych. Nazwy plików oraz różne terminy obcojęzyczne dla ich odróżnienia pisane są pismem pochyłym. Nazewnictwo wykresów tworzonych w środowisku programu stosowane w tym podręczniku bazuje na tekstach opisu ikon wykresów wyświetlanych, gdy na wstążce programu zostanie wybrana określona grupa wykresów. Nazewnictwo to w różnych miejscach interfejsu użytkownika różni się w szczegółach. Dlatego, aby uniknąć niejednoznaczności, wszelkie nazwy są zaczerpnięte z opisów pojawiających się na ekranie, gdy wskaźnik myszy zostanie zatrzymany na ikonie wywołania wykresu.

Spis treści podręcznika.