Podręcznik w języku polskim
 • Tytuł: GRAPHERTM Podręcznik użytkownika.
  ISBN: 978-83-939088-3-7
  Autorzy: Zbigniew Galon, Fryderyk Górski
  Rok wydania: 2020
  Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.
  Stron: 544GRAPHERTM Podręcznik użytkownika.
Podręcznik, który oddajemy w ręce użytkowników programu GRAPHER jest wznowieniem i aktualizacją pierwszego, polskiego podręcznika poświęconego temu programowi. Celem, jaki nam przyświecał, było przekazanie czytelnikowi materiału pozwalającego na zapoznanie się z możliwościami programu w zakresie tworzenia wykresów i edycji ich parametrów. Podręcznik zawiera przegląd większości procedur oferowanych przez program i zakłada umiejętność poruszania się użytkownika po aplikacjach środowiska Windows.

W kolejnych rozdziałach omówione zostały kolejne etapy pracy z programem. Omówiono elementy interfejsu użytkownika okna edycji wykresów i okna arkusza danych, zaprezentowano możliwości w zakresie operacji w arkuszu danych oraz rolę managera obiektów w pracy z programem. Obszernie omówiono zagadnienia związane z tworzeniem wykresów 2D i 3D oraz edycją ich parametrów. Zaprezentowano takie unikalne cechy programu jak wykresy z wielokrotnymi osiami liczbowymi, mechanizm przerywania osi liczbowych, generowanie krzywych dopasowania, edytowanie struktury dwuwymiarowej wzorów matematycznych, jako opisy na wykresach czy wielowarstwowe prezentacje 3D.

W rozdziałach poświęconych tworzeniu map termin gridding będzie używany zamiennie w zależności od kontekstu dla określenia algorytmu, którego efektem jest wyznaczenie regularnej siatki wartości (dla map bazujących na zestawie danych XYZ) lub sama regularna siatka wartości, która jest podstawą wszelkich wizualizacji mapowych w programie GRAPHER.

Rysunki i tabele w tekście niniejszego podręcznika są numerowane, aby ułatwić odwołania do nich z różnych fragmentów opracowania. Numeracja, jako pierwszy człon zawiera numer rozdziału, po którym następuje kolejny numer rysunku lub tabeli w danym rozdziale.

Wiele procedur programu jest wielokrotnie wykorzystywanych w różnych miejscach i w różnym kontekście. Parametry wykresów zgromadzone na zakładkach okien dialogowych edycji ich wyglądu wielokrotnie powielają się dla różnych wykresów. W podręczniku przyjęto zasadę, że w trakcie prezentacji określonego wykresu nie jest powtarzany opis wcześniej omówionych parametrów. Czynione są odwołania do wcześniejszych fragmentów książki, a w danym miejscu omawiane są tylko zmiany w stosunku do wcześniejszego opisu. Taka sytuacja ma szczególnie miejsce, gdy omawiana jest edycja np. parametrów obiektów liniowych, co ma miejsce przy każdym wykresie lub gdy omawiane są wykresy 3D typu XYY, które mają bardzo wiele cech wspólnych z wykresami 2D.

W związku z uwagą powyżej podręcznik prezentuje w rozdziale 4.7 procedury standardowe do edycji podstawowych parametrów obiektów na rysunkach, które są wielokrotnie wykorzystywane przy tworzeniu praktycznie każdego wykresu. Rozdział 8 omawiając tworzenie wykresów, prezentuje wszystkie rodzaje osi liczbowych i ich parametry, gdyż powielają się one w większości wykresów. Rozdziały 9 i 10 prezentują cały zestaw wykresów 2D i 3D i zawsze na ich wstępie prezentowane są te grupy parametrów, które następnie powielają się w różnych rodzajach wykresów. Rozdziały omawiające określone rodzaje wykresów zawierają już tylko omówienie tych parametrów, które są specyficzne dla danego rodzaju wykresu.

Projektem w niniejszym podręczniku będzie nazywana tworzona w środowisku programu prezentacja. Często zamiennie będzie używany termin rysunek lub wykres, ale jedynie wtedy, gdy będzie to jednoznaczne. Projekt może składać się z wielu wykresów i w takiej sytuacji użycie terminu wykres nie może odnosić się do całości prezentacji.

W treści niniejszego podręcznika przyjęto określoną konwencję wyróżniania słów w treści podręcznika. Wszelkie elementy występujące w interfejsie użytkownika pisane są czcionką pogrubioną. Dotyczy to wszelkich tekstów na wstążce narzędziowej programu i w oknach dialogowych. Nazwy plików oraz różne terminy obcojęzyczne dla ich odróżnienia pisane są pismem pochyłym.

Nazewnictwo wykresów tworzonych w środowisku programu stosowane w tym podręczniku bazuje na tekstach opisu ikon wykresów wyświetlanych, gdy na wstążce programu zostanie wybrana określona grupa wykresów. Nazewnictwo to w różnych miejscach interfejsu użytkownika różni się w szczegółach. Dlatego aby uniknąć niejednoznaczności wszelkie nazwy są zaczerpnięte z opisów pojawiających się na ekranie, gdy wskaźnik myszy zostanie zatrzymany na ikonie wywołania wykresu.

Spis treści podręcznika.